വി്ശുദ്ധ ചാവറ കുരിയാക്കോസ് അച്ചന്‍ സി. എം.ഐ. സഭയുടെയും മാന്നാനം സെന്റ് ജോസഫ് പ്രസ്സിന്റെയും സ്ഥാപകനല്ലെന്ന് വിവരിക്കുന്ന, സി.എം.ഐ.സഭയുടെ ആദ്യകാല പുസ്തകത്തിലെ വാക്കുകള്‍.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: